Privacyverklaring

De Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant is samen met de regionale stichtingen mentorschap, elders in het land, verenigd in de Landelijke Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland, hierna Mentorschap Nederland. De stichtingen mentorschap, aangesloten bij Mentorschap Nederland hanteren alle dezelfde uitgangspunten voor privacy beleid en gegevensbescherming. Wij zijn ons bewust van de waarde van privacy en gaan dan ook zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Sinds begin 2018 geldt daarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat dit voor uw en onze privacy betekent zetten we uiteen in deze privacy verklaring. Waar staat: Mentorschap Nederland wordt bedoeld de vereniging en de 11 aangesloten regionale stichtingen.

Mentorschap Nederland verwerkt persoonsgegevens en financiële gegevens. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitoefening van onze taak als mentor dan wel worden uw gegevens verwerkt in de uitoefening van een overeenkomst of als werkgever. Vanzelfsprekend gaat Mentorschap Nederland zorgvuldig om met uw gegevens, conform de AVG en andere relevante wetgeving. In deze verklaring leest u hoe en welke gegevens Mentorschap Nederland verwerkt.

Contactgegevens

Mentorschap Nederland
Postbus 13180, 3507 LD Utrecht
T: 030 – 230 71 90
E: privacyofficer@mentorschap.nl

Rechtsgrond voor de verwerking en het doel van de verwerking

 • Wettelijke verplichting
  Ten aanzien van de cliënten is er sprake van wettelijke vertegenwoordiging, te weten mentorschap. Per cliënt is er een beschikking aanwezig waaruit de wettelijke vertegenwoordiging blijkt. Alle gegevens welke worden verwerkt, zijn noodzakelijk voor de uitoefening van de taken als wettelijk vertegenwoordiger.
 • Toestemming
  Daarnaast kan er sprake zijn dat u geen cliënt bent, maar dat u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan is dat u familie bent van een van onze cliënten en contact wilt houden met de mentor.
 • Overeenkomst
  Mentorschap Nederland kan tevens in de uitvoering van een overeenkomst met u uw persoonsgegevens verwerken. Een voorbeeld hiervan is de vrijwilligersovereenkomst.

De volgende categorieën persoonsgegevens worden door Mentorschap Nederland verwerkt:

 • Voor- en achterna(a)m(en)
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht, titels, aanspreekvorm
 • Adresgegevens
 • Financiële gegevens
 • Gegevens mbt familie en naasten
 • Identiteitsgegevens
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens op het gebied van gezondheid, religieuze en/of etnische achtergrond, financiën
 • Mentorschap Nederland werkt met een digitaal cliëntdossier waarin de gegevens van cliënten en mentoren worden beheerd en opgeslagen. Mentorschap Nederland heeft met de leverancier en beheerder van dit systeem een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Delen met derden

Mentorschap Nederland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de taak als wettelijk vertegenwoordiger, voor de uitvoering van een overeenkomst, met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Mentorschap Nederland legt verantwoording over het mentorschap af aan de cliënt en/of aan de kantonrechter zoals wettelijk bepaald. Er wordt geen verantwoording aan derden afgelegd tenzij anders overeenkomen of afgesproken. Indien dit wel het geval is, is dit vastgelegd in een aparte overeenkomst.

Bewaarplicht

Mentorschap Nederland bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld of zolang als nodig is om aan wettelijke bepalingen te voldoen. Indien er sprake is van mentorschap zal Mentorschap Nederland uw gegevens vijf jaar bewaren na beëindiging van het mentorschap.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens te krijgen. Indien van toepassing heeft u recht op inzage in, aanpassing en verwijdering van gegevens. Wanneer uw gegevens onjuist blijken te zijn, zullen wij deze corrigeren. En als het onnodig blijkt om ze te bewaren, zullen wij ze verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: privacyofficer@Mentorschap.nl of naar Mentorschap Nederland Postbus 13180, 3507 LD Utrecht. Binnen een maand zal er op uw verzoek worden gereageerd.

Klachtrecht

Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via het klachtenformulier op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag.